Tartu Tamme Kool

Tartu Tamme Kooli hoolekogu

Koosseis

 • Krõõt Kiviste - linna esindaja;
 • Kersti Loim - õppenõukogu esindaja;
 • Malle Pehk - õppenõukogu esindaja;
 • Sigrid Luts - õpilaste esindaja;
 • Koit Arro - vanemate esindaja;
 • Leho Paldre - vanemate esindaja;
 • Sven Lange - vanemate esindaja;
 • Elmut Paavel - vanemate esindaja;
 • Alari Avamägi - vanemate esindaja;
 • Ly Kärblane - vanemate esindaja;
 • Alvar Tipp - vanemate esindaja;
 • Ingrid Koni- vanemate esindaja
 • Margus Sarap - vilistlaste esindaja;
 • Henry Narits - toetava organisatsiooni esindaja.
Kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 27.10.2020. korraldusega nr 1171.

Hoolekogu eesmärgid/ülesanded

Hoolekogu ülesanded on kirjas Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-is 73, sh kooli arengukava täitmise jälgimine ja osalemine muudatuste ettevalmistamisel, arvamuse avaldamine kooli põhimääruse, õppekava, kooli vastuvõtu tingimuste ja korra, eelarve projekti, arengukava, kodukorra ja ja teiste kooli tegevust puudutavate dokumentide ning kooliga seonduvate tegevuste kohta.

Lisaks jälgib hoolekogu kooli igapäevast majandamist (sh toitlustamine, remont, õppevahendid jne) ja püüab kaasa aidata õppekeskkonna parandamisele ning kooliümbruse liikluskorralduse ohutumaks muutmisele.

Olulisteks ülesanneteks peab hoolekogu lapsevanematelt tagasiside andmist kooli juhtkonnale, samuti lapsevanemate ja kooli vahel tekkinud probleemidele lahenduste otsimist ning kooli ja lastevanemate suhtluse tasakaalustamist. Hoolekogu püüab hea seista kooli maine eest.

Kontakt

Lapsevanematel on alati võimalus saata oma küsimused ja ettepanekud hoolekogu liikmetele aadressil hoolekogu(at)tamme.tartu.ee.

Hoolekogu tööplaan 2020/2021. õppeaastal

 • Kooli uus põhimäärus ja selle kohta arvamuse avaldamine.
 • Kooli tegevus ja rakendatavad meetmed seoses koroonaviiruse haiguse COVID-19 levikuga.
 • Kooli õppekava muudatused ja õppekorralduse muudatuste kohta arvamuse avaldamine.
 • Kooli vastuvõtu tingimused ja kord, 1. klasside klassikomplektide arv 2021/2022. õppeaastal.
 • Kooli kodukorra muudatused ja nende kohta arvamuse avaldamine.
 • Kooli majandamise ja eelarve täitmise jälgimine.
 • Kooli personaliküsimused.
 • Hariduslike erivajadustega õpilaste, sh andekate õpilaste, õppe tingimused ja kord.
 • Toitlustamise tingimused ja osalemine hankekomisjoni töös.
 • Kooli traditsioonid, huviringid, klassiväline tegevus, üritused, koostöö teiste asutustega.
 • Kooli õppekeskkond (turvalisus, koristamine jm).
 • Avalduste esitamise kord.
 • Muude hoolekogu pädevuses olevate teemadega tegelemine ja küsimuste lahendamine.

2020/2021. õppeaasta planeeritavad koosolekud

 1. 27. august 2020
 2. 15. oktoober 2020
 3. 26. november 2020
 4. 28. jaanuar 2021
 5. 18. märts 2021
 6. 13. mai 2021
 7. 26. august 2021
 8. 2021. aasta septembri lõpus või oktoobri alguses toimub lapsevanemate üldkoosolek (hoolekogu liikmete valimine).

Vajadusel peab hoolekogu koosolekuid tihedamalt (eelkõige kiiret lahendamist vajavate probleemide korral).

Viimati muudetud: 29.10.20