Tartu Tamme Kool

Tartu Tamme Kooli hoolekogu

Koosseis

 • Krõõt Kiviste - linna esindaja;
 • Kersti Loim - õppenõukogu esindaja;
 • Malle Pehk - õppenõukogu esindaja;
 • Chrislin Aasna - õpilaste esindaja;
 • Koit Arro - vanemate esindaja;
 • Leho Paldre - vanemate esindaja;
 • Sven Lange - vanemate esindaja;
 • Elmut Paavel - vanemate esindaja;
 • Alvar Tipp - vanemate esindaja;
 • Alari Avamägi - vanemate esindaja, esimees;
 • Ly Kärblane - vanemate esindaja, protokollija;
 • Margus Sarap - vilistlaste esindaja, aseesimees.
Kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 29.10.2019. korraldusega nr 1162.

Hoolekogu eesmärgid/ülesanded

Hoolekogu ülesanded on kirjas Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-is 73, sh kooli arengukava täitmise jälgimine ja osalemine muudatuste ettevalmistamisel, arvamuse avaldamine kooli põhimääruse, õppekava, kooli vastuvõtu tingimuste ja korra, eelarve projekti, arengukava, kodukorra ja ja teiste kooli tegevust puudutavate dokumentide ning kooliga seonduvate tegevuste kohta.

Lisaks jälgib hoolekogu kooli igapäevast majandamist (sh toitlustamine, remont, õppevahendid jne) ja püüab kaasa aidata õppekeskkonna parandamisele ning kooliümbruse liikluskorralduse ohutumaks muutmisele.

Olulisteks ülesanneteks peab hoolekogu lapsevanematelt tagasiside andmist kooli juhtkonnale, samuti lapsevanemate ja kooli vahel tekkinud probleemidele lahenduste otsimist ning kooli ja lastevanemate suhtluse tasakaalustamist. Hoolekogu püüab hea seista kooli maine eest.

Kontakt

Lapsevanematel on alati võimalus saata oma küsimused ja ettepanekud hoolekogu liikmetele aadressil hoolekogu(at)tamme.tartu.ee.

Hoolekogu tööplaan 2019/2020. õppeaastal

 • Kooli vastuvõtu tingimused ja kord, 1. klasside klassikomplektide arv 2020/2021. õppeaastal.
 • Kooli arengukava muudatused ja kehtiva arengukava täitmise jälgimine.
 • Kooli õppekava muudatused ja õppekorralduse muudatuste kohta arvamuse avaldamine. Õppekava võimalik muutmine tehnoloogiavaldkonnas. Huvihariduse võimalik arvestamine kooli õppekavas.
 • Kooli majandamise ja eelarve täitmise jälgimine.
 • Kooli personaliküsimused.
 • Hariduslike erivajadustega õpilaste, sh andekate õpilaste, õppe tingimused ja kord.
 • Kooli traditsioonid, huviringid, klassiväline tegevus, üritused, koostöö teiste asutustega.
 • Kooli õppekeskkond (turvalisus, koristamine jm).
 • Toitlustamine koolis.
 • Avalduste esitamise kord.
 • Muude hoolekogu pädevuses olevate teemadega tegelemine ja küsimuste lahendamine.

2019/2020. õppeaasta planeeritavad koosolekud

 1. 12. september 2019,
 2. 10. oktoober 2019,
 3. 05. detsember 2019,
 4. jaanuari lõpp või veebruari algus 2020,
 5. 19. märts 2020,
 6. mai 2020 vajadusel,
 7. 10. september 2020,
 8. september või oktoober 2020 lapsevanemate üldkoosolek (hoolekogu liikmete valimine),
 9. oktoober 2020.

Vajadusel peab hoolekogu koosolekuid tihedamalt (eelkõige kiiret lahendamist vajavate probleemide korral).

Viimati muudetud: 05.12.19