Tartu Tamme Kool

Tartu Tamme Kooli õpilasreeglid

 1. Õppetöö algab 8.15. Õppetundi kutsub kaks kella - eelkell on õpilastele klassidesse kogunemiseks, põhikellaga algab tunnitöö.
 2. Üleriided ja välisjalanõud jäetakse garderoobi. Kooli ruumides kasutatakse vahetusjalatseid.
 3. Jalgrattaid, tõukerattaid ja muid kergliiklusvahendeid tuleb hoida lukustatult selleks ettenähtud kohas (rattahoidla koolimaja kõrval).
 4. Õpilasel on kaasas koolipäeva jaoks tarvilikud õppevahendid. Õpilane on koolitundideks kodus ette valmistunud ning täitnud kodused õppeülesanded.
 5. Õpilane jõuab koolitundi õigel ajal ning võtab osa kõikidest oma klassi tundidest vastavalt kehtivale tunniplaanile. Tunniplaani muudatustest teatatakse klassijuhataja või õppealajuhataja kaudu.
 6. Õpilane käitub kaaslasi ja õppeprotsessi väärtustavalt, ei häiri tundi, täidab õpetaja korraldusi ega takista õppetööd. Õpilane kasutab õppetöös ausaid võtteid.
 7. Õpilane täidab võimlas, ujulas, jõusaalis, õppeköögis, keemia-, füüsika-, ja arvutiklassis ning laboritööde vm õppetöö toimumisel koolivälistes asutustes nende ruumide kasutamise erinõudeid.
 8. Kehalise kasvatuse tunniks vahetab õpilane riided ja jalatsid. Õpilane, kellel ei ole tervislikel põhjustel võimalik osaliselt või täielikult võtta osa kehalise kasvatuse tunni füüsilisest tegevusest, osaleb tunnis ning täidab õpetaja antud alternatiivseid ülesandeid.
 9. Põhikooli 1. – 6. klassi õpilane täidab regulaarselt ja korrektselt õpilaspäevikut, kuhu märgib kodused õppeülesanded.
 10. Õpilane hoiab tundides õppetöösse mittepuutuvaid vahendeid (näiteks sülearvutit, mobiiltelefoni, muusikamängijat, heli- ja pildisalvestusvahendit jt) koolikotis või selleks kooli poolt ettenähtud kohas kui õpetaja ei ole sätestanud teisiti. Kui õpilane eirab antud reeglit, on õpetajal õigus esemed hoiule võtta.
 11. Koolimaja 2. ja 3. korruse peatiib (pehme mööbliga ala) on nutiseadmevaba tsoon kõigile õpilastele. Kui õpilane eirab antud reeglit, on kooli töötajal õigus mobiil-, nuti- vms seade hoiule võtta.
 12. Õpilane võib viibida vahetunni ajal klassiruumis vaid aineõpetaja nõusolekul.
 13. Õpilane ei võta kooli kaasa esemeid, mis seavad ohtu õpilase enda või teiste inimeste turvalisuse (terariistad, relvad, pürotehnilised vahendid jms). Vastava reegli rikkumise korral annab õpetaja esemed hoiule direktorile, kes tagastab esemed lapsevanemale või annab üle politseile.
 14. Õpilane ei tarbi ega kanna kaasas tubakatooteid, narkootilisi aineid ja alkohoolseid jooke.
 15. Õpilane kannab koolis korrektset, puhast ning sobilikku riietust, ei kanna koolimajas peakatet (sh kapuutsi). Kooli pidulikel sündmustel riietutakse pidulikult.
 16. Õpilane puudub koolist vaid mõjuvatel põhjustel.
 17. Puudumine mistahes põhjusel ei vabasta õpilast õppematerjali omandamisest ega puudutud tunnis antud õpiülesannete täitmisest.
 18. Õpilane vastutab oma isiklike asjade eest ise. Õpilane suhtub vastutustundlikult ja hoolivalt kooli ja kaasõpilaste varasse. Tekitatud materiaalsed kahjud hüvitab lapsevanem vastavalt soetusmaksumusele.