Tartu Tamme Kool

Kiusamisvaba kool

Tartu Tamme Koolis rakendatakse alates 2015. aastast KiVa programmi

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Programm

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks

 • viime I, II ja III kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;
 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut https://kiusamisvaba.ee/kiva-programm/lapsevanemate-miniopik/).
Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

Tartu Tamme Kooli KiVa juhtumite lahendamise kord

 • Kui on tekkinud kiusamisjuhtumi kahtlus, informeeritakse sellest kooli töötajat, kes täidab eeluuringu ankeedi.
 • KiVa meeskond tutvub eeluuringu ankeediga ja otsustab, kas tegemist on kiusamisjuhtumiga. Juhtumid, mida ei käsitleta kiusamisena, lahendab klassijuhataja või sotsiaalpedagoog.
 • Kiusamisjuhtumid lahendab KiVa-tiim programmis ettenähtud meetoditega. Toimuvad eravestlused kiusatava(te)ga, kiusaja(te)ga, rühmavestlus kiusamises osalenud õpilastega, järelvestlus kiusatava(te)ga, järelvestlus kiusaja(te)ga, kiusatava soovi arvestades rühmavestlus kiusaja(te) ja kiusatava(te)ga.
 • Vestluste käigus sõlmitakse kokkulepped edaspidiseks käitumiseks. Järelvestlusel kontrollitakse varasemalt tehtud kokkulepetest kinnipidamist ning kas kiusamine on lõppenud.
 • Kiusamisjuhtumi lahendamisel kasutatakse astmelisi mõjutusmeetodeid:
  1. aste – individuaalne vestlus õpilasega, kus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks;
  2. aste – vestlus õpilase ja tema vanemate või seadusliku esindajaga;
  3. aste – ümarlaud õpilase ja tema vanematega õppealajuhataja või direktori juures;
  4. aste – juhtumi üleandmine politseile.
 • Järgmist astet rakendatakse juhul, kui eelmise astme kokkulepetest pole kinni peetud või kui need pole andnud tulemusi.
 • Kõik vestlused dokumenteeritakse ning olukorrast informeeritakse lapsevanemat või õpilase seaduslikku esindajat.

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed

 • Kadri Muhhin, kadri@tamme.tartu.ee
 • Liina Ansberg, liinal@tamme.tartu.ee
 • Viivika Keskküla, viivika@tamme.tartu.ee
 • Piret Laanesoo, piret@tamme.tartu.ee
 • Birgit Loiku, birgit@tamme.tartu.ee
 • Kairi Möller, kairi@tamme.tartu.ee
 • Margot Semilarski, margot@tamme.tartu.ee