Tartu Tamme Kooli hoolekogu

Koosseis

Kinnitatud Tartu Linnavalitsuse Haridusosakonna 10.10.2022 otsusega nr O-22-0033.

Hoolekogu eesmärgid/ülesanded

Hoolekogu ülesanded on kirjas Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-is 73, sh kooli arengukava täitmise jälgimine ja osalemine muudatuste ettevalmistamisel, arvamuse avaldamine kooli põhimääruse, õppekava, kooli vastuvõtu tingimuste ja korra, eelarve projekti, arengukava, kodukorra ja ja teiste kooli tegevust puudutavate dokumentide ning kooliga seonduvate tegevuste kohta.

Lisaks jälgib hoolekogu kooli igapäevast majandamist (sh toitlustamine, remont, õppevahendid jne) ja püüab kaasa aidata õppekeskkonna parandamisele ning kooliümbruse liikluskorralduse ohutumaks muutmisele.

Olulisteks ülesanneteks peab hoolekogu lapsevanematelt tagasiside andmist kooli juhtkonnale, samuti lapsevanemate ja kooli vahel tekkinud probleemidele lahenduste otsimist ning kooli ja lastevanemate suhtluse tasakaalustamist. Hoolekogu püüab hea seista kooli maine eest.

Kontakt

Lapsevanematel on alati võimalus saata oma küsimused ja ettepanekud hoolekogu liikmetele aadressil hoolekogu(at)tamme.tartu.ee.

Hoolekogu tööplaan 2021/2022. õppeaastal

2022/2023. õppeaasta planeeritavad koosolekud

  1. 9. november 2022
  2. 14. detsember 2022
  3. 15. veebruar 2023

Vajadusel peab hoolekogu koosolekuid tihedamalt (eelkõige kiiret lahendamist vajavate probleemide korral).

Viimati muudetud: 29.10.20