Tartu Tamme Kool

Tartu Tamme Kooli päevakava 2019/2020. õppeaastal

 1. Kooli uksed avatakse kell 7.15 riidehoiutöötaja poolt.
 2. Õppetunnid või õppekava toetavad ringid algavad kell 8.15.
 3. Õppetunni algusest ja lõpust teatatakse meloodilise kellaga.
 4. Õppetunni pikkus on 45 minutit ja vahetundide pikkus on 10 kuni 20 minutit.
 5. Õppetundide ja söögivahetundide ajaline järjestus:
  Tund Aeg Söömine
  1. 08.15 – 09.00  
  2. 09.10 – 09.55 1.-3. klassid
  3. 10.10 – 10.55 4.-6.
  4. 11.15 – 12.00 7.-9.
  5. 12.20 – 13.05 PPR
  6. 13.15 – 14.00  
  7. 14.10 – 14.55  
  8. 15.00 – 15.45  
  9. 15.50 – 16.35  
 6. Õppetunnid toimuvad tunniplaani alusel, mis koostatakse lähtuvalt kooli õppekava tunnijaotusplaanist ning on kooskõlas PGSis lubatud õppetundide nädalakoormusega.
 7. Lisaks kohustuslikele õppetundidele on õpilastel võimalus osaleda ka õppekava toetavate ringide ja huviringide tegevuses.
 8. Koolis toimuvad õppekava toetavad ringitunnid (tähistatud ÕTRing/ring) on märgitud kooli tunniplaani, et õpilasel ja lapsevanemal oleks lihtsam päeva planeerida.
 9. Õppekava toetavad ringid toimuvad kas enne õppetunde 8.15 – 9.00 või peale õppetunde.
 10. 1. klassid asuvad Suur kaar 53
 11. Pikapäevarühm töötab 1. klassidele koolipäevadel viimase õppetunni lõpust kuni kella 14.00ni ja on tunniplaanis tähistatud lühendiga PPR.
 12. Tunniplaan, õppekava toetavate ringide ja huviringide info on kättesaadav kooli kodulehelt.
 13. Ainekonsultatsioonid toimuvad enne või pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal.
 14. Koolipäeval võib õpilane enne tundide lõppu koolist lahkuda aineõpetaja, klassijuhataja, õppealajuhataja või meditsiinitöötaja loal.
 15. Vahetundides (ilusa ilma korral – septembris, mais) võivad õpilased viibida õues selleks ettenähtud territooriumil.
 16. Õhtul sulgeb riidehoiu töötaja kooli uksed kell 22.00.
 17. Ühisüritused lõpevad põhikoolil hiljemalt 21.00. Korra eest ühisüritustel vastutab ürituse peakorraldaja.
 18. Õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise tagamiseks ning seda ohustavate olukordade ennetamiseks kontrollitakse koolimajast ja kooli territooriumilt sisse- ja väljaliikumist.
Viimati muudetud 05.09.19