Tartu Tamme Kool

Tartu Tamme Kooli õpilasreeglid 2015/2016

 1. Õppetöö algab 8:15. Õppetundi kutsub kaks kella - eelkell on õpilastele klassidesse kogunemiseks, põhikellaga algab tunnitöö.
 2. Üleriided ja välisjalanõud jäetakse garderoobi. Kooli ruumides kasutatakse vahetusjalatseid.
 3. Garderoob on koolipäeva ajal lukus. Garderoob avatakse tundide lõppedes ning enne ja pärast kehalise kasvatuse ning käsitöö/kodunduse tundi. Vajadusel avatakse garderoob õpilastele direktorilt, õppealajuhatajalt, kooli meditsiinitöötajalt, koolipsühholoogilt, sotsiaalpedagoogilt, aineõpetajalt või klassijuhatajalt saadud tõendi alusel.
 4. Õpilasel on kaasas koolipäeva jaoks tarvilikud õppevahendid. Õpilane on koolitundideks kodus ette valmistunud ning täitnud kodused õppeülesanded.
 5. Õpilane jõuab koolitundi õigel ajal ning võtab osa kõikidest oma klassi tundidest vastavalt kehtivale tunniplaanile. Tunnipaani muudatustest teatatakse klassijuhataja või õppealajuhataja kaudu.
 6. Õpilane käitub kaaslasi ja õppeprotsessi väärtustavalt, ei häiri tundi, täidab õpetaja korraldusi ega takista õppetööd. Õpilane kasutab õppetöös ausaid võtteid.
 7. Õpilane täidab võimlas, ujulas, jõusaalis, õppeköögis, keemia-, füüsika-, ja arvutiklassis ning laboritööde vm õppetöö toimumisel koolivälistes asutustes nende ruumide kasutamise erinõudeid.
 8. Kehalise kasvatuse tunniks vahetab õpilane riided ja jalatsid. Kehalise kasvatuse tunnist vabastatud õpilane viibib tunni ajal oma klassi juures.
 9. Põhikooli 1. – 6. klassi õpilane täidab regulaarselt ja korrektselt õpilaspäevikut, kuhu märgib kodused õppeülesanded.
 10. Õpilane ei kasuta tundides õppetöösse mittepuutuvaid vahendeid (näiteks sülearvutit, mobiiltelefoni, muusikamängijat, heli- ja pildisalvestusvahendit jt) kui õpetaja ei ole sätestanud teisiti. Kui õpilane eirab antud reeglit, on õpetajal õigus esemed hoiule võtta.
 11. Koolimaja 2. ja 3. korruse peatiib (pehme mööbliga ala) on vahetundidel nutiseadmevaba tsoon kõigile õpilastele. Kui õpilane eirab antud reeglit, on korrapidajal õigus mobiil-, nuti- vms seade hoiule võtta.
 12. Õpilane võib viibida vahetunni ajal klassiruumis vaid aineõpetaja nõusolekul.
 13. Õpilane käib söömas temale ettenähtud söögivahetunnil ning järgib söökla eeskirju.
 14. Õpilane ei võta kooli kaasa esemeid, mis seavad ohtu õpilase enda või teiste inimeste turvalisuse (terariistad, relvad, pürotehnilised vahendid jms). Vastava reegli rikkumise korral annab õpetaja esemed hoiule direktorile, kes tagastab esemed lapsevanemale või annab üle politseile.
 15. Õpilane ei tarbi ega kanna kaasas tubakatooteid, narkootilisi aineid ja alkohoolseid jooke.
 16. Õpilane kannab koolis korrektset, puhast ning sobilikku riietust, ei kanna koolimajas peakatet (sh kapuutsi). Kooli pidulikel sündmustel riietutakse pidulikult.
 17. Õpilane puudub koolist vaid mõjuvatel põhjustel.
 18. Õpilane vastutab oma isiklike asjade eest ise.
 19. Õpilane suhtub vastutustundlikult ja hoolivalt kooli ja kaasõpilaste varasse. Tekitatud materiaalsed kahjud hüvitab lapsevanem.