Tartu Tamme Kool

Tartu Tamme Kooli hoolekogu

Koosseis

Hoolekogu eesmärgid/ülesanded

Hoolekogu ülesanded on täpsemalt kirjas Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-is 73, sh kooli arengukava täitmise jälgimine ja osalemine muudatuste ettevalmistamisel, arvamuse andmine kooli põhimääruse, õppekava, kooli vastuvõtu tingimuste ja korra, eelarve projekti jms kohta.

Lisaks jälgib hoolekogu kooli igapäevast majandamist (sh toitlustamine, remont, õppevahendid jne).

Olulisemateks ülesanneteks peab hoolekogu lapsevanematelt tagasiside andmist kooli juhtkonnale, samuti lapsevanemate ja kooli vahel tekkinud probleemidele lahenduste otsimist ning kooli ja lastevanemate suhtluse tasakaalustamist. Hoolekogu püüab hea seista kooli maine eest.

Lapsevanematel on alati võimalus saata oma küsimused ja ettepanekud hoolekogu liikmetele aadressil hoolekogu(at)tamme.tartu.ee.

Hoolekogu tööplaan 2016/2017. õppeaastal

 1. Hariduslike erivajadustega õpilaste, sh andekate õpilaste, õppe tingimused ja kord;
 2. Kooli traditsioonid, huviringid, klassiväline tegevus, üritused, koostöö teiste asutustega;
 3. Õpilaskond, sh kooli vastuvõtu tingimused ja kord;
 4. Kooli personaliküsimused;
 5. Kooli majandamise ja eelarve täitmise jälgimine;
 6. Kooli õppekeskkond (turvalisus, koristamine jm);
 7. Hoolekogu koostöö kooliga ja vanematekoguga, kui see asutatakse;
 8. Kooli toitlustamise, kooliümbruse liikluskorralduse, tervishoiunõuete täitmise jälgimine;
 9. Kooli arengukava täitmise jälgimine.

2017. a. koosolekud

 1. 25. jaanuar 2017
 2. 22. veebruar 2017
 3. 19. aprill 2017
 4. 2017. a mai, kui osutub vajalikuks.
 5. 23. august 2017
 6. 26. september 2017 lapsevanemate üldkoosolek (hoolekokku uue liikme valimine).
 7. 11. oktoober 2017
 8. detsember 2017 või jaanuar 2018.

Vajadusel peab hoolekogu koosolekuid tihedamalt (eelkõige kiiret lahendamist vajavate probleemide korral).

Protokollid

Viimati muudetud: 25.09.17